Förtroenderådet

Det fria Sveriges förtroenderåd fungerar som en förlängning av styrelsen. Det saknar beslutanderätt, men ska vara ett viktigt bollplank och en källa till idéer och inspiration för föreningens verksamhet. Att vara medlem i Förtroenderådet är dels en hederssak, men också en roll som kommer med en hel del åtaganden.

Förtroenderådet är idag begränsat till som högst 14 medlemmar plus den sittande styrelsen. Den sittande styrelsen är alltid en del av Förtroenderådet.

För att bli medlem i Förtroenderådet krävs följande

  • Ideologisk stabilitet. Medlem som önskar bli del av Förtroenderådet måste under längre tid ha visat sig förstå Det fria Sveriges ideologiska grundvalar och vision.
  • Aktivt deltagande i föreningsarbetet. Medlem som önskar bli en del av Förtroenderådet ska under längre ha tid ha visat sig villig att arbeta för föreningens välgång, antingen lokalt eller nationellt.
  • Klanderfri vandel. Vid ansökan om att bli en del av Förtroenderådet kommer styrelsen att gå igenom personens vandel, och sökandens historik både innan och under dennes tid i föreningen kommer tas med i beaktningen.

Upptagningsprocess

Efter att styrelsen granskat ansökan tas den upp i det sittande Förtroenderådet. Där genomförs, efter en diskussion, en omröstning om huruvida sökanden ska tas upp i Förtroenderådet eller inte. Där vägs dels de tre punkterna ovan in, men också huruvida man tror att personen har någonting att bidra med som inte redan finns inom rådet. 

För att väljas in i Förtroenderådet krävs att minst tre fjärdedelar av Förtroenderådet röstar för. 

Sökanden meddelas sedan resultatet. Om sökanden nekats upptagning i Förtroenderådet kan han eller hon ansöka om upptagning tidigast 12 månader efter senaste ansökan igen.

För medlem i förtroenderådet gäller följande förhållningsregler

  • Obruten lojalitet till föreningen. För andra medlemmar är medlemskap i andra organisationer eller partier med liknande inriktning inget problem, men för medlem i Förtroenderådet förväntas obruten lojalitet och fullständigt fokus på Det fria Sveriges verksamhet. Vill man samtidigt engagera sig i andra organisationer, partier eller nätverk förväntas man vara helt öppen med detta och beredd att kliva ned från sin plats i Förtroenderådet.
  • Tystnadsplikt. Allt som sägs och diskuteras i Förtroenderådet stannar där. Vi behöver ha högt i tak och möjlighet att både bolla idéer som är långt ifrån redo att presenteras för allmänheten, samt tala om känsliga ämnen som aldrig får lämna denna krets. Brott mot tystnadsplikten leder obönhörligen till uteslutning ur Förtroenderådet och kan i grövre fall också leda till uteslutning ur föreningen.
  • Aktivt deltagande. Varje medlem av Förtroenderådet förväntas delta i samtliga diskussioner som lyfts, och om möjligt även komma med egna idéer och förslag. De enda som undantas detta är de som också är medlemmar av styrelsen, då dessa till slut ändå har beslutanderätt och det ibland kan vara bra att ”ta ett steg tillbaka” för att inte påverka diskussionen med sin auktoritet som styrelseledamot i onödan. Man är inte en del av Förtroenderådet som passiv medlem.

Att lämna Förtroenderådet

Den som önskar kan när som helst välja att lämna Förtroenderådet, men självklart kvarstår tystnadsplikten över allt som diskuterats under ens tid som medlem samt även om man lämnar föreningen eller blir utesluten.

Om en medlem i Förtroenderådet inte anses uppfylla de krav som ställs kan ordföranden kalla till ett möte med övriga medlemmar i Förtroenderådet och efter en diskussion hålla en omröstning för huruvida personen inte längre ska tillåtas vara en del av Förtroenderådet.

För att bli av med sin plats i Förtroenderådet krävs att övriga medlemmar röstar för detta med minst tre fjärdedelars majoritet.

Skicka in din ansökan

Har du vad som krävs för att bli en del av Förtroenderådet? Skicka ett mejl med din ansökan till kontakt@detfriasverige.se.

Detta styrdokument antogs av Det fria Sveriges styrelse den 29 mars 2021.